Naša advokátska kancelária sídli v Trnave a poskytuje podľa zákona o advokácii komplexné služby v jednotlivých oblastiach práva vrátane zastupovania
klientov. Ak máte záujem o naše právne služby, alebo ak ste v našich službách nenašli čo ste hľadali kontaktujte nás TU.

 

SÚDNE SPORY

VYMÁHANIE
POHĽADAVOK

FIRMY

BYTOVÉ PRÁVO

OBHAJOBA V
TRESTNOM KONANÍ

RODINNÉ VECI

ZMLUVY

PRACOVNÉ PRÁVO

Súdne spory

 • podávanie návrhov na vydanie platobných rozkazov,
 • podávanie návrhov v upomínacom konaní,
 • zastupovanie vo všetkých typoch súdnych sporov,
 • podanie odvolania a zastupovanie v odvolacom konaní,
 • dovolanie – zastupovanie pred Najvyšším súdom SR,
 • ústavné sťažnosti – zastupovanie pred Ústavným súdom SR,
 • žaloby o náhradu škody,
 • dedičské spory,
 • spory o vlastnícke právo,
 • spory zo spotrebiteľských zmlúv a zastupovanie spotrebiteľov

Vymáhanie pohľadávok

 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok,
 • predžalobné výzvy,
 • vymáhanie pohľadávok v súdnom konaní,
 • vymáhanie pohľadávok v upomínacom konaní,
 • zabezpečenie pohľadávok,
 • zmluva o postúpení pohľadávok,
 • príprava komplexného procesu vymáhania,
 • realizácia komplexného procesu vymáhania,
 • zastupovanie veriteľov pred súdmi,
 • zastupovanie dlžníkov pred súdmi

Firmy

 • zakladanie spoločností,
 • zmeny zápisu v obchodnom registri,
 • prevod obchodného podielu,
 • predaj podniku,
 • zabezpečenie živnostenského oprávnenia,
 • uplatňovanie pohľadávok v konkurznom a  reštrukturalizačnom konaní,
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok,
 • vyjadrenia, odvolania, dovolania v súdnom konaní,
 • nekalá obchodná súťaž,
 • vypracovanie obchodných podmienok,
 • registrácia ochranných známok,
 • nároky z vadného plnenia

Bytové právo

 • zmluva o prevode bytu (predaj, darovanie),
 • zriadenie vecného bremena (právo doživotného užívania),
 • vymáhanie nedoplatkov z platieb do fondu opráv,
 • vymáhanie nedoplatkov z platieb za služby,
 • neplatnosť schôdze vlastníkov bytov,
 • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení

Obhajoba v trestnom konaní

 • trestné oznámenie,
 • zastupovanie podozrivého/svedka na výsluchu na polícii,
 • obhajoba v prípravnom konaní,
 • obhajoba na hlavnom pojednávaní,
 • vypracovanie sťažnosti proti uzneseniu o vzatí do väzby,
 • vypracovanie sťažnosti proti rozhodnutiu o neosvedčení,
 • odvolanie proti trestnému rozsudku,
 • odpor proti trestnému rozkazu,
 • žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu

Rodinné veci

 • rozvod,
 • vyporiadanie BSM,
 • zúženie/rozšírenie BSM,
 • úprava pomerov maloletých detí do rozvodu,
 • úprava pomerov maloletých detí po rozvode,
 • zverenie dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov,
 • striedavá osobná starostlivosť,
 • výživné na deti, manžela, rozvedeného manžela

Zmluvy

 • kúpna zmluva,
 • darovacia zmluva,
 • záložná zmluva,
 • zmluva o zriadení vecných bremien,
 • zmluva o budúcej zmluve,
 • zmluva o pôžičke/ úvere,
 • zmluva o nájme bytu,
 • zmluva o krátkodobom nájme bytu,
 • dohoda o vyporiadaní BSM,
 • zmluva o predaji podniku,
 • zmluva o dielo,
 • zmluva o prevode bytu

Pracovné právo

 • vypracovanie pracovných zmlúv,
 • vypracovanie dohôd podľa zákonníka práce,
 • pripomienkovanie a úpravy kolektívnych zmlúv,
 • riešenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru,
 • riešenie nárokov z neplnenia povinnosti podľa zákonníka práce,
 • právne poradenstvo pre zamestnávateľov,
 • právne poradenstvo pre zamestnancov,
 • skončenia pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie)